SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

 Hochofen 1, Blast furnace 1.

back