SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

 Schlackenpfanne, Slag car.

back