SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Hochofen 3, Blast furnace 3.

back