SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Hochöfen, Blast furnaces.

back