SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Karftwerk, Power station.

back