SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Kraftwerk, Power station.

back