SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Hochofen 1, Blast furnace 1.

back