SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

SATKA IRON-SMELTING WORKS, SATKA

Hochöfen , Blast furnaces.

back