SLEVARNA CHOMUTOV, CHOMUTOV

5 Tonnen"FIAT-Ofen",  5-ton "FIAT-furnace".

back